Human Rights Legal Support Centre

  • Twitter Icon
  • Facebook Icon

Tagalog

Tuloy kayo sa website ng Sentro ng Legal na Tulong para sa mga Karapatang Pantao (Human Rights Legal Support Centre).  Kami ay maaring makapagbigay ng serbisyo sa 140 na mga wika. Tumawag lamang sa amin, at kami ay makikipag-ayos na makipag-usap sa inyo sa wikang nais ninyo.

Ang sumusunod na mga dokumento ay magagamit sa Tagalog:

 (PDF)

 (Word)