Human Rights Legal Support Centre

  • Twitter Icon
  • Facebook Icon

Vietnamese

Chaøo möøng quí vò ñeán vôùi trang maïng cuûa Trung Taâm Trôï Giuùp Phaùp Lyù Nhaân Quyeàn (Human Rights Legal Support Centre).Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ trong 140 ngôn ngữ. Chỉ cần gọi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ sắp xếp để hầu chuyện quý vị bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn.

Caùc taøi lieäu sau ñaây coù saün baèng tieáng Vieät:

 (PDF)

 (Word)